Недавние поиски:

Конституция Украины и Законы, для защиты своих прав и свободы от Гестапо и Диктаторского режима в Укр!

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Стаття 3.
Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Стаття 5.
Україна є республікою.

Стаття 8.
В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Стаття 13.
Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.

Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.

Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.


Стаття 17
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.

Стаття 19.
Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 20.
Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

Державний Прапор України - стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.

Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).

Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.Розділ II
ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Стаття 21.
Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 22.
Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Стаття 23.
Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Стаття 27.
Кожна людина має невід'ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.

Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.

Стаття 28.
Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Стаття 29.
Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою.
Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарештованого чи затриманого.

Стаття 31.
Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Стаття 32.
Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
(положенню частини першої статті 32 дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 20.01.2012 р. N 2-рп/2012) (https://ips.ligazakon.net/document/view/ks12002?ed=2012_01_20&an=65)

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

(положенню частини другої статті 32 дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 20.01.2012 р. N 2-рп/2012) (https://ips.ligazakon.net/document/view/ks12002?ed=2012_01_20&an=65)

Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.

Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.
Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правничою допомогою захисника.

Стаття 33.
Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.

Стаття 34.
Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

(положенню частини другої статті 34 дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 20.01.2012 р. N 2-рп/2012) (https://ips.ligazakon.net/document/view/ks12002?ed=2012_01_20&an=65)

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.


(положенню частини третьої статті 34 дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 20.01.2012 р. N 2-рп/2012) (https://ips.ligazakon.net/document/view/ks12002?ed=2012_01_20&an=65)

Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.


Стаття 49.
Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.

(положенню частини третьої статті 49 дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 29.05.2002 р. N 10-рп/2002) (https://ips.ligazakon.net/document/view/ks02042?ed=2002_05_29&an=50)

Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя.


Стаття 53.
Кожен має право на освіту.

Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.

(положенням частини третьої статті 53 "держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах" у контексті частин першої, другої, четвертої зазначеної статті дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 04.03.2004 р. N 5-рп/2004) (https://ips.ligazakon.net/document/view/ks04005?ed=2004_03_04&an=72)

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства.
Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.


Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

(положенню частини першої статті 55 дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 25.12.97 р. N 9-зп) (https://ips.ligazakon.net/document/view/ks97009?ed=1997_12_25&an=60)

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

(положенню частини другої статті 55 дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 25.11.97 р. N 6-зп) (https://ips.ligazakon.net/document/view/ks97006?ed=1997_11_25&an=51)

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Кожному гарантується право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного Суду України з підстав, установлених цією Конституцією, та у порядку, визначеному законом.


(статтю 55 доповнено новою частиною четвертою згідно із Законом України від 02.06.2016 р. N 1401-VIII,у зв'язку з цим частини четверту, п'яту вважати відповідно частинами п'ятою, шостою) (https://ips.ligazakon.net/document/view/t161401?ed=2016_06_02&an=136)

Кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

(частина п'ята статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 02.06.2016 р. N 1401-VIII) (https://ips.ligazakon.net/document/view/t161401?ed=2016_06_02&an=139)

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства.
Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства.


Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.


Стаття 59.
Кожен має право на професійну правничу (https://ips.ligazakon.net/document/view/t161401?ed=2016_06_02&an=141) допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.Стаття 60.
Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

Стаття 61.
Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.

Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.

Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Стаття 64.
Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.

(положенням статті 64 дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 25.12.97 р. N 9-зп) (https://ips.ligazakon.net/document/view/ks97009?ed=1997_12_25&an=61)

——————————————-

Статья 65
Конституции Украины
Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины.

Граждане несут военную службу в соответствии с законом.
+ к ней относится:
Статья 17 Конституции Украины
Защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства, делом всего Украинского народа.

Оборона Украины, защита ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности возлагаются на Вооруженные Силы Украины.

Обеспечение государственной безопасности и защита государственной границы Украины возлагаются на соответствующие воинские формирования и правоохранительные органы государства, организация и порядок деятельности которых определяются законом.

Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан или с целью свержения конституционного строя, устранения органов власти или препятствования их деятельности.

Государство обеспечивает социальную защиту граждан Украины, находящихся на службе в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях, а также членов их семей.

На территории Украины запрещается создание и функционирование любых вооруженных формирований, не предусмотренных законом.

На территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз.
Подробнее: https://urst.com.ua/ru/konstitucija/st-17
Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Blog Plugin RU (ru_RU) [Paid]

hideman добавил(а) новый ресурс:

Blog Plugin RU (ru_RU) - Перевод для плагина Blog Plugin

Локализация / Перевод плагина Blog Osclass Plugin RU (ru_RU) .PO и .MO формат.
Русификация - перевод плагина Blog Plugin на другие языки (локализации), для Osclass в формате .PO и .MO локализации!
Перевод плагинов под заказ на любой язык - машинный перевод.

Узнать больше об этом ресурсе...

Backoffice Manager Pro Plugin RU (ru_RU) [Paid]

hideman добавил(а) новый ресурс:

Backoffice Manager Pro Plugin RU (ru_RU) - Перевод для плагина Backoffice

Локализация / Перевод плагина Backoffice Manager Pro RU (ru_RU) .PO и .MO формат.
Русификация - перевод плагина Backoffice Manager Pro на другие языки (локализации), для Osclass в формате .PO и .MO локализации!
Перевод плагинов под заказ на любой язык - машинный перевод.

Узнать больше об этом ресурсе...

Attributes Osclass Plugin RU (ru_RU) [Paid]

hideman добавил(а) новый ресурс:

Attributes Osclass Plugin RU (ru_RU) - Перевод для плагина Attributes

Локализации и Переводы плагинов и модулей .PO и .MO формата.
Русификация - перевод плагинов и модулей на другие языки (локализации), для WP, Osclass и другие CMS, CRM системы, плагины и шаблоны в формате .PO и .MO локализации!

Узнать больше об этом ресурсе...

Переводы и Локализации формата .PO под Заказ

Всем привет!
Если вы ищите перевод плагинов или перевод Шаблонов у которых формат локализации в виде .PO, то мы можем вам помочь перевести за 2$ Перевод машинный от Гугла. За дополнительную плату можем отредактировать и перевод от Гугла.
Любой плагин или любой шаблон для любой CMS перевод на любой язык!
Переводы и Локализации - русификация Шаблонов и Модуле!

 • Статья
Мер Киева запугивает людей и угрожает!

НУ СКОЛЬКО МОЖНО НАМ ПИ*ДЕТЬ И ЗАПУГИВАЕТ?
Какой-то еб*ный советский режим, самый настоящий совок, а не Украина уже!
Интернет помнит весь ваш пиздежь и ваши обещания! Когда говорили одно, а потом резко все забыли и переобулись!
Все они нечисть и враги для страны и народа. Это те люди, которые мстят нам Украинцам в тылу! Они растоптали конституцию и законы. Теперь всех как наказание пугают ЗСУ, ТЦК и отправляют на войну, Но...!!
САМ КЛИЧКО ПОЧЕМУ ТО НЕ ВЗЯЛ АВТОМАТ И НЕ ПОШЁЛ ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ, ЗНАЧИТ ОН НЕ ПАТРИОТ, А ПОЛУЧАЕТСЯ ВРАГ ДЛЯ НАРОДА И ДЕРЖАВИ ???

Вложения

 • 412510716_1065531567809236_2527656122176065741_n.mp4
  482.6 КБ
 • Кличко погрожує активістам.mp4
  11.3 МБ

 • Опрос
Отказ от гражданства в замен не идти воевать.

Вы готовы отдать паспорт и лишится гражданства, что бы не идти воевать?

 • Да

 • Неи

 • Незнаю

 • Я и не хотел получать этот паспорт...


Результаты видны после голосования.

Вы готовы отдать паспорт и лишится гражданства, что бы не идти воевать?

 • Опрос
Розглядаєте ви для себе можливість переїзду за кордон?

Розглядаєте ви для себе можливість переїзду за кордон?

 • Швидше розглядаю, на постійне місце проживання

  Голосов: 1 100.0%
 • Швидше розглядаю, на тимчасове місце проживання

  Голосов: 0 0.0%
 • Скоріше не розглядаю

  Голосов: 0 0.0%
 • Важко відповісти

  Голосов: 0 0.0%

Скажіть, в найближчі рік-два ви для себе розглядаєте або не розглядаєте можливість переїзду за кордон на постійне або тимчасове місце проживання?This question is required.*

instagram лента профиля и лента инстаграм

Гуглил в инете про instagram лента профиля и лента инстаграм, так ничего толкового не нашел и не понял в чем прикол и разница.

1697468516618.png


Кто знает в чем разница между instagram лента и instagram лента профиля, пишите...

ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИМЕР ДЛЯ УКРАИНЦЕВ!

КАК НУЖНО ПОСТУПАТЬ И ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ТЕБЯ ПРИЗЫВАЮТ В АРМИЮ ИЛИ НА МОБИЛИЗАЦИЮ, ИДТИ ПОГИБАТЬ ЗА ЧТО ТО ТАМ...
НИЖЕ ХОРОШАЯ СТАТЬЯ.

 • Статья
ОСТАНОВИТЕ ВОЙНУ! ЧТО ДОРОЖЕ ЗЕМЛЯ ИЛИ ЛЮДИ?

ВОЙНА - ЭТО УЖАСНО. ВОЙНЫ ПРИВОДЯТ ТОЛЬКО КА СМЕРТИ, ГОРЮ И НЕСЧАСТЬЮ. ВОЙНЫ БУДУТ ИДТИ БЕСКОНЕЧНО, ГОДАМИ.
ВОЙНУ МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ ТОЛЬКО ПРАВИТЕЛЬСТВО, ДИПЛОМАТИЯ И ПОЛИТИКА!
ЛУЧШЕ ХУДОЙ МИР, ЧЕМ ВОЙНА.
ЧТО ДОРОЖЕ, ЗЕМЛЯ ИЛИ ЛЮДИ?

Вложения

 • FB_IMG_1697138183801.jpg
  FB_IMG_1697138183801.jpg
  42.1 КБ · Просмотры: 577
 • FB_IMG_1697138181126.jpg
  FB_IMG_1697138181126.jpg
  74.7 КБ · Просмотры: 111
 • FB_IMG_1697138178059.jpg
  FB_IMG_1697138178059.jpg
  50.3 КБ · Просмотры: 113
 • FB_IMG_1697138174104.jpg
  FB_IMG_1697138174104.jpg
  38.3 КБ · Просмотры: 123
 • FB_IMG_1697138167715.jpg
  FB_IMG_1697138167715.jpg
  26.6 КБ · Просмотры: 108
 • FB_IMG_1697138163861.jpg
  FB_IMG_1697138163861.jpg
  44.8 КБ · Просмотры: 112
 • FB_IMG_1697138100508.jpg
  FB_IMG_1697138100508.jpg
  73.8 КБ · Просмотры: 121
 • FB_IMG_1697138116452.jpg
  FB_IMG_1697138116452.jpg
  57.9 КБ · Просмотры: 120
 • FB_IMG_1697138109660.jpg
  FB_IMG_1697138109660.jpg
  40.6 КБ · Просмотры: 113
 • FB_IMG_1697138143430.jpg
  FB_IMG_1697138143430.jpg
  38.6 КБ · Просмотры: 108
 • FB_IMG_1697138140874.jpg
  FB_IMG_1697138140874.jpg
  51.4 КБ · Просмотры: 95
 • FB_IMG_1697138138198.jpg
  FB_IMG_1697138138198.jpg
  64.4 КБ · Просмотры: 115
 • FB_IMG_1697138135182.jpg
  FB_IMG_1697138135182.jpg
  46.1 КБ · Просмотры: 102
 • FB_IMG_1697138145823.jpg
  FB_IMG_1697138145823.jpg
  50.9 КБ · Просмотры: 117
 • FB_IMG_1697138148110.jpg
  FB_IMG_1697138148110.jpg
  31.1 КБ · Просмотры: 117
 • FB_IMG_1697138155218.jpg
  FB_IMG_1697138155218.jpg
  49 КБ · Просмотры: 112
 • FB_IMG_1697138157979.jpg
  FB_IMG_1697138157979.jpg
  58.7 КБ · Просмотры: 125
 • FB_IMG_1697138171238.jpg
  FB_IMG_1697138171238.jpg
  72.5 КБ · Просмотры: 108
 • FB_IMG_1697138121892.jpg
  FB_IMG_1697138121892.jpg
  37.3 КБ · Просмотры: 114

 • Статья
УКРАИНА СТАЛА СЕВЕРНОЙ КОРЕЕЙ. А ДЕПУТАТЫ И ПРЕЗИДЕНТ СТРАДАЮТ ДИССОЦИАТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ ИДЕНТИЧНОСТИ.

ПРЕДИСЛОВИЕ!
-ТАМ ВРОДЕ КАК РЕБЯТА ИЗ ЗСУ УЖЕ В ШОКЕ И ДИКО УСТАЛИ, ТАК КАК ИХ НЕКИМ ЗАМЕНИТЬ, НО...
-ТОТ, КТО ЗА ДЕОККУПАЦИЮ ВОЕННЫМ ПУТЕМ И ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ КРЫМА И ДОНЕЦКА, НО НЕ ВОЮЕТ И ТОЛЬКО ГОВОРИТ, ЧТО ПОЙДЁТ КОГДА ЕГО ПРИЗОВУТ (МОБИЛИЗИРУЮТ) И КРИЧИТ ДАЛЬШЕ, ЧТО НУЖНО ОСВОБОЖДАТЬ ТОЛЬКО ВОЕННЫМ ПУТЕМ, ТО ЛУЧШЕ НЕ ЧИТАЙТЕ!!

УКРАИНА СТАЛА СЕВЕРНОЙ КОРЕЕЙ. А ДЕПУТАТЫ И ПРЕЗИДЕНТ СТРАДАЮТ ДИССОЦИАТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ ИДЕНТИЧНОСТИ.
РАНЬШЕ КРИЧАЛИ ЧТО РАЗИЯ ЭТО СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ И ЧТО ТАМ ДИКТАТУРА И РЕПРЕССИИ, А ПОЛУЧИЛОСЬ ВСЕ ДА НАОБОРОТ.
🙈
🤷
ТОЛЬКО РЕПРЕССИИ УСТРАИВАЕТ ВОЕНКОМЫ, ТЦК!
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, ЛЮДИ БЕГУТ ИЗ УКРАИНЫ...
СТОЛЬКО УЖЕ ЗАПРЕТОВ НАПРИНИМАЛИ, СТОЛЬКО УЖЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИНЯЛИ, ЧТО НА ГОЛОВУ ПРОСТО НЕ НАЛАЗИТ. "ВСЕ ДЛЯ НАРОДА" ВСЕ ПРОТИВ ЛЮДЕЙ!
ИЗ УКРАИНЫ БЕГУТ ВСЁ БОЛЬШЕ, ТАК КАК НЕ ТОЛЬКО ВОЙНА ВЫНУЖДАЕТ ЛЮДЕЙ, НО ЕЩЁ ЭТИ НЕМЫСЛИМЫЕ ЗАКОНЫ ПРОТИВ СВОБОДЫ И ПРАВ НАРОДА УКРАИНЫ, КОТОРЫЕ УСПЕЛИ ПРИДУМАТЬ И ПРИНЯТЬ ЗА ГОД НАШЕ НЕДОПРАВИТЕЛЬСТВО И ПОДПИСАЛ ЗЕЛЕНСКИЙ.
ИДИ*ТЫ ПРОСТО, А НЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО. НЕД ДЕМОКРАТИИ В УКРАИНЕ БОЛЬШЕ. НЕТ СВОБОДЫ ВЫБОРА! ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ НАШИ ЧИНОВНИКИ, ПОЛИТИКИ, МИНОБОРОНА И ДРУГИЕ, СТАРАЮТСЯ КАК МОЖНО СИЛЬНЕЕ УЖЕСТОЧИТЬ ЖИЗНЬ, И ТАК УЖЕ ИЗМУЧЕННОМУ НАРОДУ УКРАИНЫ!
ЧТО ЕЩЁ ПРИДУМАЕТЕ ПРОТИВ НАРОДА?? РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСТВО ВЕРНЁТЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
А МОЖЕТ РЕЖИМ СТАЛИНА РЕШИТЕ ВЕРНУТЬ? НЕ ДАЙ БОГ КОНЕЧНО, НО Я НЕ УДИВЛЮСЬ.
ЧЕМ БОЛЬШЕ БУДУТ ОГРАНИЧИВАТЬ И ДЕЛАТЬ ЗАПРЕТОВ, ТЕМ МЕНЬШЕ ЛЮДЕЙ ЗАХОЧЕТ ЗДЕСЬ ОСТАВАТЬСЯ ЖИТЬ ИЛИ ВОЗВРАЩАТСЯ ОБРАТНО В УКРАИНУ!! БОЛЬШИНСТВО УКРАИНЦЕВ, УЖЕ ТОЧНО НЕ ВЕРНУТСЯ ОБРАТНО В УКРАИНУ, ПОСЛЕ ТОГО КАК НАСМОТРЕЛИСЬ НА НОВЫЕ ПРАВКИ И ЗАКОНЫ В УКРАИНЕ И ТО, ЧТО ТВОРЯТ В СТРАНЕ! "ПРОДОЛЖАЙТЕ" НО ПОТОМ НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ ПОЧЕМУ ВСЕ БЕГУТ И УЕЗЖАЮТ. НЕТ ВАМ ДОВЕРИЯ БОЛЬШЕ.
К СОЖАЛЕНИЮ НАШЕМУ ЗЕЛЕНСКОМУ И ДЕПУТАТАМ НЕ ПОНЯТЬ ЭТОГО, ЭТО УЖЕ НЕ СЕРИАЛ "СЛУГА НАРОДА" ВСЕ ДА НАОБОРОТ. ОПЯТЬ НАС ОБМАНУЛИ, ОПЯТЬ НАС ИСПОЛЬЗУЮТ В СВОИХ КОРЫСТНЫХ ЦЕЛЯХ. МЫ - ЛЮДИ, НАРОД УКРАИНЫ, НО ДЛЯ НИХ - МЫ РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ, ЖИВАЯ СИЛА, РЕСУРС ДЛЯ МАНИПУЛЯЦИИ ПЕРЕД ЗАПАДОМ.
ВЕДЬ БЕЗ ЖЕРТВ УКРАИНЦЕВ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ БЫ ТАК КРАСИВО МАНИПУЛИРОВАТЬ НА КРОВИ НАРОДА УКРАИНЫ. ПОЭТОМУ НАС ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ БРОСИЛИ, КИНУЛИ В САМЫЙ ОПАСНЫЙ МОМЕНТ - 24.02.2022г., КОГДА ПРАВИТЕЛЬСТВО ТОЧНО ЗНАЛО И СЛУЖБА РАЗВЕДКИ ТОЖЕ ЗНАЛИ О ТОМ, ЧТО БУДЕТ ВТОРЖЕНИЕ И БУДЕТ ВОЙНА, НО НИЧЕГО НЕ ПРЕДПРИНЯЛИ ЧТО БЫ ОБЕЗОПАСИТЬ ЖИТЕЛЕЙ ПРИФРОНТОВЫХ СЕЛ И ГОРОДОВ (ПАНИКИ ОНИ ПОБОЯЛИСЬ), А ТО ЧТО ПОГИБНЕТ ТЫСЯЧИ ПРОСТЫХ МИРНЫХ ЛЮДЕЙ, ЭТОГО ОНИ (ПРАВИТЕЛЬСТВО И ПРЕЗИДЕНТ) НЕ ПОБОЯЛИСЬ!!. А САМИ СВАЛИЛИ НА ЗАПАД, СО СВОИМИ ЖЕСТКИМИ ДИСКАМИ И ОТТУДА НАБЛЮДАЛИ И ДАВАЛИ ПРИКАЗЫ! ПОДЛО, МЕРЗКО!
В УКРАИНЕ УЖЕ ЕЖЕВЫЕ РУКАВИЦЫ - СТАЛИ ХУЖЕ, ЧЕМ В РАЗИИ!! И ЭТО УЖАСНО, СТРАШНО И ТРЕВОЖНО...
РАНЬШЕ ЗЕЛЕНСКИЙ КРИЧАЛ ИНАЧЕ...
- "МЫ СДЕЛАЕМ ТАК, КАК СКАЖЕТ ИЛИ РЕШИТ НАРОД УКРАИНЫ" ТЫ ЧТО ОГЛОХ ИЛИ ОСЛЕП НА ОДИН ГЛАЗ... Я НЕ ПОНИМАЮ... КАК, МОЖНО БЫТЬ ТАКИМ БЕЗДУШНЫМ? КТО ХОЧЕТ ВОЮЙТЕ, ДЕЛО ВАШЕ, Я ПРОТИВ ВАС НИЧЕГО НЕ ИМЕЮ, КТО НА ФРОНТЕ ИЛИ СЛУЖИТ. НЕ ХОТИТЕ ВОЕВАТЬ НЕ ВОЮЙТЕ. НО ЗАЧЕМ ДРУГИХ ВТЯГИВАТЬ И ОБВИНЯТЬ В ТОМ, ЧТО У НИХ ДРУГИЕ ВЗГЛЯДЫ И ДРУГОЕ МНЕНИЕ? У НАС ДЕМОКРАТИЯ И СВОБОДА СЛОВА ИЛИ НЕТ? МЫ ЖЕ МОЖЕМ ВЫРАЖАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ И СВОИ ВЗГЛЯДЫ? У НАС УЖЕ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ СТРАНА, А НЕ ПАРЛАМЕНТСКО-ПРЕЗИДЕНТСКАЯ, ГДЕ ВЫСШИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН — Верховная рада Украины?
ДО ЧЕГО СКАТИЛИСЬ МЫ? ДО ТОГО МОМЕНТА КОГДА НЕТ ВЫБОРОВ И ГДЕ ПРАВИТ И РЕШАЕТ ВСЕ ОДИН ЧЕЛОВЕК? У МЕНЯ НЕТ ЛИШНИХ ЛЕТ ИЛИ ВРЕМЕНИ. ДЛЯ МЕНЯ КАЖДАЯ МИНУТА ЖИЗНИ ДОРОГА И БЕСЦЕННА!
ОНИ ТАМ ВСЕ В РАДЕ ОГЛОХЛИ И ОСЛЕПЛИ ВМЕСТЕ С "ПРЕЗИДЕНТОМ" ? НЕ СЛЫШАТ ИЛИ ТУПО ДЕЛАЮТ ВИД, ЧТО НЕ СЛЫШАТ И НЕ ВИДЯТ, КАК ЗАЕПАЛИСЬ РЕБЯТА ВОЕВАТЬ ИЗ ЗСУ, КАК ЛЮДИ ТРЕБУЮТ ОТКРЫТЬ ГРАНИЦЫ И СНЯТЬ НЕАДЕКВАТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ ГРУП ЛЮДЕЙ И ТП, КАК КРУГОМ ЗАНИМАЮТСЯ КОРРУПЦИЕЙ И РАЗВОРОВЫВАЮТ СТРАНУ И ЛЮДЕЙ ДАЛЬШЕ, ОТМЕНИТЬ НЕВМЕНЯЕМЫЕ ЗАКОНЫ И ПРАВКИ В КОНСТИТУЦИИ! НЕУЖЕЛИ ЗЕЛЕНСКИЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВО С ДЕПУТАТАМИ НЕ ВИДЯТ И НЕ СЛЫШАТ ВСЕГО ЭТОГО? ВСЕ ОНИ ЗНАЮТ, ПРОСТО НА НАС ПРОСТЫХ ИМ С ВЫСОКА ПЛЕВАТЬ! ИМ ПЛЕВАТЬ, ЧТО МНОГО ЛЮДЕЙ ХОТЯТ УЕХАТЬ ИЗ СТРАНЫ, ЧТО МНОГИХ НЕ УСТРАИВАЕТ ПОЛИТИКА И ДЕЙСТВИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА! МНОГИЕ УЖЕ НЕ ХОТЯТ ВОЕВАТЬ И ВСЕ ИЗ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ ЭТО ТОЖЕ ЗНАЮТ. ТАК КАК НЕТ У ЛЮДЕЙ ДОВЕРИЯ И НЕ ВИДЯТ ЛЮДИ СМЫСЛА ДЛЯ ЧЕГО И РАДИ ЧЕГО ОНИ ДОЛЖНЫ ПОГИБАТЬ ИЛИ ОТДАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ! ЛУЧШЕ ВЫВЕЗТИ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ ЗАГРАНИЦУ И САМОМУ ЖИВЫМ ОСТАТЬСЯ, ЧЕМ ПОГИБНУТЬ ЗА КОРРУПЦИОНЕРОВ, ВОРОВ И ЛЖЕЦОВ! ИМ НА НАС ПРОСТО ПЛЕВАТЬ И НА ТО, ЧТО МЫ ХОТИМ.
ЧТО-ТО ЗЕЛЕНСКИЙ ВОШЁЛ В КУРАЖ, СЛОВНО В КОМПЬЮТЕРНУЮ ИГРУ РУБИТЬСЯ НА ЖИЗНЯХ ЛЮДЕЙ. КОТОРЫЕ И ВОВСЕ НЕ ХОТЕЛИ ВОЕВАТЬ И НЕ ХОТЯТ СЕЙЧАС ВОЕВАТЬ. ДАЖЕ ТЕ КТО ВОЮЮТ, ГОВОРЯТ ЧТО НУ ЕГО НА*УЙ , НЕ ХОЧУ... ДА НЕ ВСЕ ТАК ГОВОРЯТ, НО И НЕ МАЛО!
КРИЧАТЬ НА ДИВАНЕ И ГОВОРИТЬ, ЧТО НУЖНО ДЕОКУПИРОВАТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ, ТОЛЬКО ПОЧЕМУ ТО МИЛЛИОНЫ НЕ ИДУТ ИЗ ТЕХ, КТО КРИЧИТ И СЛЕДИТ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН ИЛИ НОУТ ЗА ПРОИСХОДЯЩИМ КАК ЗА КАКИМ ТО "ШОУ"!! "ПАТРИОТЫ" ХУ*ВЫ, ГДЕ ЖЕ ПАТРИОТЫ? ЗАКОНЧИЛИСЬ? ЗАЧЕМ ТОГДА МОБИЛИЗАЦИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ, ЕСЛИ ГОВОРЯТ ПО НОВОСТЯМ, РАЗНЫЕ ПОЛИТИКИ И РАЗНЫЕ МЕДИЙНЫЕ ЛЮДИ О ТОМ, ЧТО У НАС ЧУТЬ ЛИ НЕ 80% "ПАТРИОТОВ" И ТЕХ, КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ ДЕОККУПАЦИЮ ВОЕННЫМ ПУТЕМ! САМИ РИСУЮТ СТАТИСТИКУ, ЧТО БЫ МОЖНО БЫЛО МАНИПУЛИРОВАТЬ НАРОДОМ, НО ТОЛЬКО ГЛУПЫЙ ВЕДЕТСЯ НА ВСЕ, ЧТО ЕМУ ГОВОРЯТ И ПОКАЗЫВАЮТ. УМНЫЙ БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ, СВЕРЯТЬ И АНАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ И ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ, ДЕЛИТЬ НА 5-ТЬ.
ЕСЛИ В РАШИСТСКОЙ ПЕДЕРАЦИИ НА ЛЮДЕЙ НАЧХАТЬ И ТАМ ЛЮДЕЙ СЧИТАЮТ ЗА РЕСУРСЫ ИЛИ СКОТ, ТО НЕ НАДО НАС УКРАИНЦЕВ ТАК ЖЕ СЧИТАТЬ, Я НЕ СТАДО И НЕ СКОТИНА, Я НЕ РЕСУРС И НЕ РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ. ЗАКОНЫ НИКОГДА НЕ РАБОТАЛИ ВО БЛАГО И СВОБОДУ НАРОДА!
ЧТО-ТО СЛОВА ЗЕЛЕНСКОГО И ЕГО ДЕЙСТВИЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ СОВСЕМ НЕ СОВПАДАЮТ. МОЖЕТ ОН, СТРАДАЕТ ДИССОЦИАТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ ИДЕНТИЧНОСТИ ???
P.S. Я СОБОЛЕЗНУЮ ТЕМ, КТО ПОТЕРЯЛ СВОИХ БЛИЗКИХ И РОДНЫХ ИЗ-ЗА ВОЙНЫ ИЛИ ТЕХ, КТО ВОЕВАЛ И ПОГИБ НА ВОЙНЕ. ЦАРСТВО ИМ НЕБЕСНОЕ. НАДЕЮСЬ, ЧТО ЧТО-ТО ПОМЕНЯЕТСЯ, А НЕ КАК ПОСЛЕ 2014 ГОДА, КОГДА ПОГИБЛИ НЕПОНЯТНО РАДИ ЧЕГО И ЗА ЧТО, ТАК КАК НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ, А СТАЛО ТОЛЬКО ХУЖЕ... БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ. ЖИЗНЬ ОДНА И НЕ СТОИТ ОНА НИ ДЕНЕГ, НИ КЛОЧКА ЗЕМЛИ. ЖИЗНЬ И ВРЕМЯ — ЭТО САМОЕ ЦЕННОЕ ЧТО У ВАС МОЖЕТ БЫТЬ! ЛУЧШЕ ПЛОХОЙ МИР, ЧЕМ ХОРОШАЯ ВОЙНА. НЕТ ЭТОМУ НИ КОНЦА НИ КРАЯ. ДАЙТЕ ВЫЕХАТЬ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ПОМЕНЯТЬ(ИЗМЕНИТЬ) СВОЮ ЖИЗНЬ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ БЕЗ ВОЙНЫ И ТЕХ, КТО ХОЧЕТ СМЕНИТЬ СТРАНУ ПРОЖИВАНИЯ. ДУМАЮ, ЛЮДИ НА ЭТО ЗАСЛУЖИВАЮТ, НА СВОБОДУ ВЫБОРА! СЛАВА ЗСУ, ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ.
ПУСТЬ ВОЮЕТ ПРЕЗИДЕНТ С ДЕПУТАТАМИ, С РАЗНЫМИ ПОДОЛЯКАМИ, АРАХАМИЯ И ПОДОБНЫМИ ИМ И ИХНЕМУ КРУГУ ЛИЦ ЗАЩИЩАЮТ СВОИ БОГАТСТВА И РАСХЛЕБЫВАЮТ ВЕСЬ ТОТ ПИЗ*ЕЦ ДО КОТОРОГО ОНИ ДОВЕЛИ!

 • Статья
ЕСПЛ - Европейский суд по правам человека!

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року

м. Київ

справа № 380/7792/22

адміністративне провадження № К/990/35089/22

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача Єресько Л.О.,

суддів: Соколова В.М., Білак М.В.,

розглянувши у порядку письмового провадження у касаційній інстанції адміністративну справу № 380/7792/22

за позовом ОСОБА_1 до військової частини НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) про визнання протиправним та скасування рішення

за касаційною скаргою ОСОБА_1 , в інтересах якого діє адвокат Глушко Марта Сергіївна,

на рішення Львівського окружного адміністративного суду від 23 серпня 2022 року, постановлене головуючим суддею Кузаном Р.І.,

та постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 17 листопада 2022 року, ухвалену колегією суддів у складі: головуючого судді Шевчука С.М., суддів: Кухтей Р. В., Носа С.П.,

28. Необхідно зауважити, що такого закону, який би комплексно регулював реалізацію встановлених статтею 33 Конституції України прав і свобод, законодавцем не прийнято і станом на сьогоднішній день. Питання реалізації цих прав і свобод унормовані у національному правопорядку рядом окремих законів.

87. Підсумовуючи вищевикладене, враховуючи першочерговий пріорітет публічного інтересу, обумовлений безпрецедентним масштабом загрози для суверенітету та незалежності України, Суд приходить до висновку, що спосіб реалізації державою у тих умовах прав, свобод та інтересів її громадян визначався потребою мобілізації оборонних людських та матеріальних ресурсів для забезпечення захисту державності, а тому є співмірним із застосованим до позивача обмеженням та не є свавільним.


Міжнародний пакт про громадянські і політичні права


Стаття 12

1. Кожному, хто законно перебуває на території будь-якої
держави, належить, у межах цієї території, право на вільне
пересування і свобода вибору місця проживання.

2. Кожна людина має право покидати будь-яку країну, включаючи
свою власну.

3. Згадані вище права не можуть бути об'єктом ніяких
обмежень, крім тих, які передбачено законом, які є необхідними
для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров'я чи
моральності населення або прав та свобод інших і є сумісними з
іншими правами, визначеними в цьому Пакті.


А теперь думайте сами и решайте сами. Можно подавать в Международный суд по правам человека, если вас не выпускают из Украині.

 • Опрос
Хотели бы вы выехать из Украины на ПМЖ в Европу?


Буду благодарен не только за голос ваш но и за комментарий с описанием причины ;)
Регайтесь на сайте, не стесняйтесь...

График работы отделений Укр Почты!

1200px-Ukrposhta-ua.svg.png

Укр Пошта, Вы просто заебали со своим графиком до 18:00 вы что идиоты??
Когда людям приходить в будни, если все работают как минимум до 18:00 и с 08:00 или с 09:00 ??
Люди на работу уходят кто в 8:00, кто в 7:00 вообще.
Нихуя не сделано для людей. Ебись как хочешь называется!
Не могу посылку забрать и отправить уже хуй знает сколько дней! Долбаебы!
Даже Новая Почта работает до 21:00 в будни!
Комендантский час с 24:00
Увольте нахуй этих бабушек с Укр почты, которые жопу свою поднять не хотят!
Сделайте график до 20:00 хотя бы!
Что за страна ебанутая!
Не могу в ваше блядское отделение попасть все будни с Пон. по Пятницу!
Еще и в Воскр. вы выходные! Заебали!

 • Опрос
Выборы президента Украины в 2024


Очень интересно, сколько людей готовы проголосовать за президента Зеленского в следующих выборах в 2024 году!
Интересно, сколько украинцев поддерживает президента Зеленского на данный момент в 2023 году.
Следующие выборы президента Украины в Воскресенье, 31 марта, 2024 года
Президентские выборы в Украине!
Голосуйте, оставляйте свое мнение и комментарии по поводу следующих выборов в Украине ;)
Выборы президента Украины в 2024 году

89647630_1059609944421422_2821698745018613760_n.jpg

Как сменить сервис обслуживания Starlink (Service Address)

193644_starlink.png


"I purchased Starlink in Poland and returned to Ukraine. I ask you to transfer the service address (Service Address) to Ukraine, because I need a connection, and because of the war, there were difficulties with this.
Я приобрел Starlink в Польше и вернулся в Украину. Прошу Вас перенести сервис обслуживания (Service Address) в Украину, потому что мне необходима связь, а из-за войны с этим возникли сложности."

Ответ тех. поддержки Starlink:
Please follow the self-transfer instructions in order to change the country of service and the currency. How to Transfer: 1. From www.starlink.com log into your Starlink account 2. Under "Your Starlinks" select "Manage" next to the Starlink you would like to transfer 3. Under "Devices", find Starlink and click "Transfer" - this will permanently remove the Starlink from your account 4. Factory reset your router to its original settings 5. Provide all items in your Starlink kit to the new user. If possible, provide the Starlink identifier to the new party for easier activation. Starlink is not responsible for the sale of the contents of the Starlink kit to another party 6. Communicate to the new user that they must sign up for service on www.starlink.com under the service plan they wish to activate with (Residential, RV, Business). See the activation FAQ for more information on activation Then do the following. How-To: Activate a Starlink: 1. Open landing page of preferred service - Residential (www.starlink.com) or Roam (https://www.starlink.com/roam) or Business (www.starlink.com/business) 2. Enter Address and select "Order Now" 3. Enter your contact and billing information 4. Check box "I already have my Starlink" 5. Enter your Starlink Identifier -Kit Serial Number: Located on the Starlink Kit shipping label (ex. KIT00000000) or -Dish Serial Number: Located on the bottom of the Starlink mast (ex. 2ABC000000000000) or -Terminal ID: While connected to your Starlink internet, open the Starlink app, tap "Settings", then "Advanced". Look at the "ID" under "STARLINK" section. Enter the number without the "ut" in front. (ex. 00000000-00000000-00000000) 6. Select "Place Order" Placing your order will activate your service immediately and you will be billed for service. Your Starlink service statement will generate automatically every 30 days. Note: Residential service is not possible in areas at full capacity. Please check the availability before proceeding with the transfer https://www.starlink.com/map. We will be closing this ticket for now, but if you have any other questions, please don't hesitate to reach back out! Enjoy the rest of your day!

Дискредитация ЧВК вагнер - сроки в рф за дискредитацию.

Как же классно жить в свободной и демократичной стране - Украина!
Когда ты можешь хуясосить этих долбаебов зеков из чвк вагнер, где 90% из чвк - это убийцы, зеки, насильники, в общем отброс общества собран в убогий чвк вагнер с этим долбоебом Пригожиным ))
Разия напала на Украину и уничтожает города и убивает украинцев, чвк вагнер и орки из раzии устраивают геноцид и являются террористами. Здесь мне за мое высказывание никакого срока не будет а вот в конченной стране разия, тебя посадят в тюрьму на лет 15.... Там живут только дебилы и терпилы )

 • Статья
Новые законы в Украине - слежка в Украине за гражданами.

Было и так все печально в Украине, а теперь начали принимать законы как в рашке и будет еще хуже. И это только единичный ужасный закон, который вас будет ограничивать в том, что вы хотите сказать. Браво, по-тихому совок у порога стоит и стучится в твои двери, еще немного и эта ежовая рукавица, взломает твою дверь и залезет в твою квартиру без разрешения и начнет диктовать свои тебе права в твоем же доме. Как мы схоже с соседями Белоруссия и РФ... Война закончится, потом не удивляйтесь от сотни новых законов, которые приняли по тихому ;)

https://portal.nkrzi.gov.ua/images/news/11/2580/67_30012023.pdf
А вот его часть:
"Телеграмм остаётся единственной информационной площадкой, которую не могут контролировать на Банковой. Теперь любое действие в интернете сможет отслеживать СБУ, причем без санкций суда-Большой Брат следит за тобой. Утопия Оруэлла стает реальностью в Украине, когда министерство правды формирует твои взгляды, а система следит за тем, чтобы ты не нашел альтернативы.
В Украине запускается централизованная система автоматической блокировки интернет-ресурсов "Троянский конь", которая имеет большой функционал слежки и блокировки:

•система каждые 15 минут автоматически загружает на сервер провайдера перечень интернет-адресов для автоматической блокировки;
•информация о пользователе, пытавшемся зайти на "запрещенные" ресурсы, автоматически фиксируется и передается в соответствующие государственные органы;
•так система может использоваться для блокирования произвольного количества интернет-ресурсов.

Сообщается, что до 2 марта её должны были установить все украинские интернет-провайдеры. Украинская интернет-ассоциация отправила запросы президенту, СБУ и ГУР о рисках данной системы. "

Listivo - Classified Ads & Directory 2.2.7

Скачать шаблон Listivo - Classified Ads & Directory 2.2.7 для WP вы можете купить ее, всего за 3$

Last Update: 8 February 2023
v2.2.7

Added: Phone Country Code Select
Added: hide the choice of account type during registration
Added: alphabetical sorting of search results
Added: phone button "Show all" for mosaic template
Fixed: displaying a photo on the moderation list
Fixed: corrected work if widget Text Editor
Fixed: problem with the Chat/Contact Form button for Elementor PRO users

Демо шаблона

1676325080532.png


Официальный продажник

Не официальный продажник - Писать мне в ЛС или через Обратную связь внизу сайта...

XenForo message-footer и ectionBar

В шаблоне iO Child Theme
Панель редактирования сообщений \ публикаций
!!
admin.php?templates/post_macros.6301/edit&style_id=8

PHP:
.message-footer .actionBar-action--report, .message-footer .actionBar-action--edit, .message-footer .actionBar-action--delete, .message-footer .actionBar-action--ip, .message-footer .actionBar-action--warn, .message-footer .actionBar-action--bookmark, .message-footer .actionBar-action--reply, .message-footer .actionBar-action--mq, .message-footer .actionBar-action--like, .message-footer

PHP:
<xf:macro name="post"
     arg-post="!"
     arg-thread="!"
     arg-uix_condensed=""
     arg-highlightedPosts="{{ [] }}">

  <xf:css src="message.less" />
  <xf:set var="$isIgnored" value="{{ $post.isIgnored() }}" />

  <xf:extension name="before"></xf:extension>

  <xf:extension name="extra_classes" value="message--post" />
  <article class="message {{ extension_value('extra_classes') }} {{ $uix_condensed ? 'uix_message--condensed' : '' }} js-post js-inlineModContainer {{ $post.isIgnored() ? 'is-ignored' : '' }} {{ $post.isUnread() ? ' is-unread' : '' }}"
       data-author="{{ $post.User.username ?: $post.username }}"
       data-content="post-{$post.post_id}"
       id="js-post-{$post.post_id}">

    <span class="u-anchorTarget" id="post-{$post.post_id}"></span>

    <xf:extension name="full_body">
      <div class="message-inner">
        <xf:extension name="user_cell">
          <div class="message-cell message-cell--user">
            <xf:macro template="message_macros" name="user_info" arg-threadUserId="{$thread.user_id}" arg-user="{$post.User}"
                 arg-fallbackName="{$post.username}"/>
          </div>
        </xf:extension>

        <xf:extension name="main_cell">
          <div class="message-cell message-cell--main">
            <xf:extension name="main_cell_inner">
              <div class="message-main uix_messageContent js-quickEditTarget">

                <xf:extension name="attribution">
                  <xf:macro name="post_attribution" arg-post="{$post}" arg-thread="{$thread}" />
                </xf:extension>

                <div class="message-content js-messageContent">
                  <xf:extension name="content">

                    <xf:extension name="notices">
                      <xf:macro name="post_notices" arg-post="{$post}" arg-thread="{$thread}" />
                    </xf:extension>

                    <xf:extension name="user_content">
                      <xf:macro name="post_user_content" arg-post="{$post}" arg-thread="{$thread}" />
                    </xf:extension>

                    <xf:extension name="after_content">
                      <xf:macro name="post_last_edit" arg-post="{$post}" />
                    </xf:extension>

                    <xf:extension name="signature">
                      <xf:macro template="message_macros" name="signature" arg-user="{$post.User}" />
                    </xf:extension>

                  </xf:extension>
                </div>

                <div class="reactionsBar js-reactionsList {{ $post.reactions ? 'is-active' : '' }}">
                  <xf:reactions content="{$post}" link="posts/reactions" />
                </div>

                <xf:extension name="footer">
                  <xf:macro name="post_footer" arg-post="{$post}" arg-thread="{$thread}" />
                </xf:extension>
              </div>

            </xf:extension>
          </div>
        </xf:extension>
      </div>
    </xf:extension>
  </article>

  <xf:extension name="after"></xf:extension>
  <xf:ad position="post_below_container" arg-post="{$post}" />
</xf:macro>

<xf:macro name="post_attribution"
     arg-post="!"
     arg-thread="!"
     arg-showPosition="{{ true }}"
     arg-showUser="{{ false }}"
     arg-showThreadUnreadIndicator="{{ false }}"
     arg-showReplyCount="{{ false }}"
     arg-repliesPhrase="{{ phrase('replies:') }}"
     arg-mainClass=""
     arg-oppositeClass="">

  <header class="message-attribution message-attribution--split">
    <ul class="message-attribution-main listInline {$mainClass}">
      <xf:if is="$showUser">
        <xf:set var="$username"><xf:username user="{$post.User}" defaultname="{$post.username}" /></xf:set>
        <li class="u-concealed message-attribution-user--top">{{ phrase('by_user_x', {'name':$username}) }}</li>
      </xf:if>
      <li class="u-concealed">
        <a href="{{ link('threads/post', $thread, {'post_id': $post.post_id}) }}" rel="nofollow">
          <xf:date time="{$post.post_date}" itemprop="datePublished" />
        </a>
      </li>
      <xf:if is="$post.is_question_solution">
        <li class="uix_solutionAttribution">       
          <span class="is-solution" data-xf-init="tooltip" title="{{ phrase('solution') }}"><xf:fa icon="fa-check-circle" /> {{ phrase('solution') }}</span>
        </li>
      </xf:if>
      <xf:if is="$showReplyCount && $thread.reply_count">
        <li class="u-concealed">
          <a href="{{ link('threads', $thread) }}#posts">
            <xf:fa icon="fa-comment" />
            {$repliesPhrase|raw} {$thread.reply_count|number}
          </a>
        </li>
      </xf:if>
    </ul>

    <ul class="message-attribution-opposite message-attribution-opposite--list {$oppositeClass}">
      <xf:if is="$post.isUnread()">
        <li><span class="message-newIndicator">{{ phrase('new') }}</span></li>
        <xf:elseif is="$thread.isUnread() && $showThreadUnreadIndicator" />
        <li><span class="message-newIndicator">{{ phrase('new_replies') }}</span></li>
      </xf:if>
      <li>
        <a href="{{ link('threads/post', $thread, {'post_id': $post.post_id}) }}"
          class="message-attribution-gadget"
          data-xf-init="share-tooltip"
          data-href="{{ link('posts/share', $post) }}"
          aria-label="{{ phrase('share')|for_attr }}"
          rel="nofollow">
          <xf:fa icon="fa-share-alt"/>
        </a>
      </li>
      <xf:if contentcheck="true">
        <li>
          <xf:contentcheck>
            <xf:macro template="bookmark_macros" name="link"
                 arg-content="{$post}"
                 arg-class="message-attribution-gadget bookmarkLink--highlightable"
                 arg-confirmUrl="{{ link('posts/bookmark', $post) }}"
                 arg-showText="{{ false }}"/>
          </xf:contentcheck>
        </li>
      </xf:if>
      <xf:if is="$showPosition">
        <li>
          <a href="{{ link('threads/post', $thread, {'post_id': $post.post_id}) }}" rel="nofollow">
            #{{ number($post.position + 1) }}
          </a>
        </li>
      </xf:if>
    </ul>
  </header>
</xf:macro>

<xf:macro name="post_notices" arg-post="!" arg-thread="!">
  <xf:if is="$post.message_state == 'deleted'">
    <div class="messageNotice messageNotice--deleted">
      <xf:macro template="deletion_macros" name="notice" arg-log="{$post.DeletionLog}" />
    </div>
    <xf:elseif is="$post.message_state == 'moderated'" />
    <div class="messageNotice messageNotice--moderated">
      {{ phrase('this_message_is_awaiting_moderator_approval_and_is_invisible_to_normal') }}
    </div>
  </xf:if>
  <xf:if is="$post.warning_message">
    <div class="messageNotice messageNotice--warning">
      {$post.warning_message}
    </div>
  </xf:if>
  <xf:if is="$post.isIgnored()">
    <div class="messageNotice messageNotice--ignored">
      {{ phrase('you_are_ignoring_content_by_this_member') }}
      <xf:showignored />
    </div>
  </xf:if>
</xf:macro>

<xf:macro name="post_user_content" arg-post="!" arg-thread="!" arg-snippet="{{ false }}" arg-displayAds="{{ true }}">

  <div class="message-userContent lbContainer js-lbContainer {{ $isIgnored ? 'is-ignored' : '' }}"
     data-lb-id="post-{$post.post_id}"
     data-lb-caption-desc="{{ $post.User ? $post.User.username : $post.username }} &middot; {{ date_time($post.post_date) }}">

    <xf:if is="$post.isFirstPost()">
      <xf:macro template="custom_fields_macros" name="custom_fields_view"
           arg-type="threads"
           arg-group="before"
           arg-onlyInclude="{$thread.Forum.field_cache}"
           arg-set="{$thread.custom_fields}"
           arg-wrapperClass="message-fields message-fields--before" />
    </xf:if>

    <article class="message-body js-selectToQuote">
      <xf:if is="$displayAds">
        <xf:ad position="post_above_content" arg-post="{$post}" />
      </xf:if>
      <xf:if is="$snippet">
        {{ bb_code_snippet($post.message, 'post', $post, $snippet) }}
        <xf:else />
        {{ bb_code($post.message, 'post', $post) }}
      </xf:if>
      <div class="js-selectToQuoteEnd">&nbsp;</div>
      <xf:if is="$displayAds">
        <xf:ad position="post_below_content" arg-post="{$post}" />
      </xf:if>
    </article>

    <xf:if is="$post.isFirstPost()">
      <xf:macro template="custom_fields_macros" name="custom_fields_view"
           arg-type="threads"
           arg-group="after"
           arg-onlyInclude="{$thread.Forum.field_cache}"
           arg-set="{$thread.custom_fields}"
           arg-wrapperClass="message-fields message-fields--after" />
    </xf:if>

    <xf:if is="$post.attach_count">
      <xf:macro template="message_macros" name="attachments"
           arg-attachments="{$post.Attachments}"
           arg-message="{$post}"
           arg-canView="{{ $thread.canViewAttachments() }}" />
    </xf:if>
  </div>
</xf:macro>

<xf:macro name="post_last_edit" arg-post="!">
  <xf:if is="$post.last_edit_date">
    <div class="message-lastEdit">
      <xf:if is="$post.user_id == $post.last_edit_user_id">
        {{ phrase('last_edited:') }} <xf:date time="{$post.last_edit_date}" itemprop="dateModified" />
        <xf:else />
        {{ phrase('last_edited_by_moderator:') }} <xf:date time="{$post.last_edit_date}" itemprop="dateModified" />
      </xf:if>
    </div>
  </xf:if>
</xf:macro>

<xf:macro name="post_footer" arg-post="!" arg-thread="!">
  <footer class="message-footer">
    <xf:if contentcheck="true">
      <div class="message-actionBar actionBar">
        <xf:contentcheck>
          <xf:macro name="post_action_bar" arg-post="{$post}" arg-thread="{$thread}" />
        </xf:contentcheck>
      </div>
    </xf:if>

    <xf:comment> -- moved to above footer --
      <div class="reactionsBar js-reactionsList {{ $post.reactions ? 'is-active' : '' }}">
        <xf:reactions content="{$post}" link="posts/reactions" />
      </div>
    </xf:comment>

    <div class="js-historyTarget message-historyTarget toggleTarget" data-href="trigger-href"></div>
  </footer>
</xf:macro>

<xf:macro name="post_action_bar" arg-post="!" arg-thread="!">
  <xf:if contentcheck="true">
    <div class="actionBar-set actionBar-set--external">
      <xf:contentcheck>

        <xf:if is="{{ property('uix_voteActionButton') != 'never'}}">

          <xf:if is="$post.isFirstPost()">
            <xf:if is="$post.Thread.isContentVotingSupported()">
              <span class="actionBar-action actionBar-action--vote">
                <xf:macro template="content_vote_macros" name="vote_control"
                     arg-link="threads/vote"
                     arg-content="{$thread}" />
              </span>
            </xf:if>
            <xf:else />
            <xf:if is="$post.isContentVotingSupported()">
              <span class="actionBar-action actionBar-action--vote">
                <xf:macro template="content_vote_macros" name="vote_control"
                     arg-link="posts/vote"
                     arg-content="{$post}" />
              </span>
            </xf:if>
          </xf:if>
        </xf:if>

        <xf:react content="{$post}" link="posts/react" list="< .js-post | .js-reactionsList" />

        <xf:if is="$thread.canReply() OR $thread.canReplyPreReg()">
          <xf:set var="$quoteLink">{{ link('threads/reply', $thread, {'quote': $post.post_id}) }}</xf:set>

          <xf:if is="$xf.options.multiQuote AND $xf.visitor.user_id">
            <a href="{$quoteLink}"
              class="actionBar-action actionBar-action--mq u-jsOnly js-multiQuote"
              title="{{ phrase('toggle_multi_quote_tooltip')|for_attr }}"
              rel="nofollow"
              data-message-id="{$post.post_id}"
              data-mq-action="add">{{ phrase('quote') }}</a>
          </xf:if>

          <a href="{$quoteLink}"
            class="actionBar-action actionBar-action--reply"
            title="{{ phrase('reply_quoting_this_message')|for_attr }}"
            rel="nofollow"
            data-xf-click="quote"
            data-quote-href="{{ link('posts/quote', $post) }}">{{ phrase('reply') }}</a>
        </xf:if>
      </xf:contentcheck>
    </div>
  </xf:if>

  <xf:if contentcheck="true">
    <div class="actionBar-set actionBar-set--internal">
      <xf:contentcheck>
        <xf:if is="$post.canUseInlineModeration()">
          <span class="actionBar-action actionBar-action--inlineMod">
            <xf:checkbox standalone="true">
              <xf:option value="{$post.post_id}" class="js-inlineModToggle"
                    data-xf-init="tooltip"
                    title="{{ phrase('select_for_moderation') }}"
                    label="{{ phrase('select_for_moderation') }}"
                    hiddenlabel="true" />
            </xf:checkbox>
          </span>
        </xf:if>

        <xf:if is="$post.canReport()">
          <a href="{{ link('posts/report', $post) }}"
            class="actionBar-action actionBar-action--report"
            data-xf-click="overlay">{{ phrase('report_verb') }}</a>
        </xf:if>

        <xf:set var="$hasActionBarMenu" value="{{ false }}" />
        <xf:if is="$post.canEdit()">
          <xf:js src="xf/message.js" min="1" />
          <a href="{{ link('posts/edit', $post) }}"
            class="actionBar-action actionBar-action--edit actionBar-action--menuItem"
            data-xf-click="quick-edit"
            data-editor-target="#js-post-{$post.post_id} .js-quickEditTarget"
            data-menu-closer="true">{{ phrase('edit') }}</a>

          <xf:set var="$hasActionBarMenu" value="{{ true }}" />
        </xf:if>
        <xf:if is="$post.edit_count && $post.canViewHistory()">
          <a href="{{ link('posts/history', $post) }}"
            class="actionBar-action actionBar-action--history actionBar-action--menuItem"
            data-xf-click="toggle"
            data-target="#js-post-{$post.post_id} .js-historyTarget"
            data-menu-closer="true">{{ phrase('history') }}</a>

          <xf:set var="$hasActionBarMenu" value="{{ true }}" />
        </xf:if>
        <xf:if is="$post.canDelete('soft')">
          <a href="{{ link('posts/delete', $post) }}"
            class="actionBar-action actionBar-action--delete actionBar-action--menuItem"
            data-xf-click="overlay">{{ phrase('delete') }}</a>

          <xf:set var="$hasActionBarMenu" value="{{ true }}" />
        </xf:if>
        <xf:if is="$post.message_state == 'deleted' AND $post.canUndelete()">
          <a href="{{ link('posts/undelete', $post) }}"
            class="actionBar-action actionBar-action--undelete actionBar-action--menuItem"
            data-xf-click="overlay">{{ phrase('undelete') }}</a>

          <xf:set var="$hasActionBarMenu" value="{{ true }}" />
        </xf:if>
        <xf:if is="$post.canCleanSpam()">
          <a href="{{ link('spam-cleaner', $post) }}"
            class="actionBar-action actionBar-action--spam actionBar-action--menuItem"
            data-xf-click="overlay">{{ phrase('spam') }}</a>

          <xf:set var="$hasActionBarMenu" value="{{ true }}" />
        </xf:if>
        <xf:if is="$xf.visitor.canViewIps() && $post.ip_id">
          <a href="{{ link('posts/ip', $post) }}"
            class="actionBar-action actionBar-action--ip actionBar-action--menuItem"
            data-xf-click="overlay">{{ phrase('ip') }}</a>

          <xf:set var="$hasActionBarMenu" value="{{ true }}" />
        </xf:if>
        <xf:if is="$post.canWarn()">

          <a href="{{ link('posts/warn', $post) }}"
            class="actionBar-action actionBar-action--warn actionBar-action--menuItem">{{ phrase('warn') }}</a>

          <xf:set var="$hasActionBarMenu" value="{{ true }}" />
          <xf:elseif is="$post.warning_id && $xf.visitor.canViewWarnings()" />
          <a href="{{ link('warnings', {'warning_id': $post.warning_id}) }}"
            class="actionBar-action actionBar-action--warn actionBar-action--menuItem"
            data-xf-click="overlay">{{ phrase('view_warning') }}</a>
          <xf:set var="$hasActionBarMenu" value="{{ true }}" />
        </xf:if>

        <xf:if is="$hasActionBarMenu">
          <a class="actionBar-action actionBar-action--menuTrigger"
            data-xf-click="menu"
            title="{{ phrase('more_options')|for_attr }}"
            role="button"
            tabindex="0"
            aria-expanded="false"
            aria-haspopup="true">&#8226;&#8226;&#8226;</a>

          <div class="menu" data-menu="menu" aria-hidden="true" data-menu-builder="actionBar">
            <div class="menu-content">
              <h4 class="menu-header">{{ phrase('more_options') }}</h4>
              <div class="js-menuBuilderTarget"></div>
            </div>
          </div>
        </xf:if>
      </xf:contentcheck>
    </div>
  </xf:if>
</xf:macro>

<xf:macro name="post_deleted" arg-post="!" arg-thread="!">
  <xf:css src="message.less" />
  <div class="message message--deleted message--post{{ $post.isIgnored() ? ' is-ignored' : '' }}{{ $post.isUnread() ? ' is-unread' : '' }} js-post js-inlineModContainer"
     data-author="{{ $post.User.username ?: $post.username }}"
     data-content="post-{$post.post_id}">

    <span class="u-anchorTarget" id="post-{$post.post_id}"></span>
    <div class="message-inner">
      <div class="message-cell message-cell--user">
        <xf:macro template="message_macros" name="user_info_simple" arg-user="{$post.User}" arg-fallbackName="{$post.username}" />
      </div>
      <div class="message-cell message-cell--main">
        <div class="uix_messageContent">
          <div class="message-attribution">
            <ul class="listInline listInline--bullet message-attribution-main">
              <li><a href="{{ link('threads/post', $thread, {'post_id': $post.post_id}) }}" class="u-concealed" rel="nofollow"><xf:date time="{$post.post_date}" /></a></li>
              <li><xf:username user="{$post.User}" defaultname="{$post.username}" class="u-concealed" /></li>
            </ul>
          </div>

          <div class="messageNotice messageNotice--deleted">
            <xf:macro template="deletion_macros" name="notice" arg-log="{$post.DeletionLog}" />

            <a href="{{ link('posts/show', $post) }}" class="u-jsOnly" data-xf-click="inserter" data-replace="[data-content=post-{$post.post_id}]">{{ phrase('show...') }}</a>

            <xf:if is="$post.canUseInlineModeration()">
              <span style="display: none">
                <!-- this can be actioned on the full post -->
                <xf:checkbox standalone="true">
                  <xf:option value="{$post.post_id}" class="js-inlineModToggle"
                        hiddenlabel="true" />
                </xf:checkbox>
              </span>
            </xf:if>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <xf:ad position="post_below_container" arg-post="{$post}" />
</xf:macro>

Столкновение с НАТО для Рашистов неизбежно.

Армия НАТО против рф? Да, так и будет скоро, если...
Русня, если вы и дальше будете лезть с оружием в Украину пытаясь оккупировать наши Украинские территории, а так же нарушая границы суверенного государства Украины и будете дальше продолжать у себя в Рашке публично по телевизору пиздеть на Европейские страны, распространять клевету на европейские страны и осквернять ихний народи, говорить о том, как вы на них нападете и пытаться запугать Европейские страны оружием, то с уверенностью могу вам заявить - столкновение с НАТО для вас рашистов будет точно неизбежно и плачевным на столько, что вы не успеете даже выехать!
Если вы думаете что ваши действия и ваши высказывания сойдут вам с рук, то вы Рашисты глубоко ошибаетесь.
Путин вам уже не поможет и ваши ядерные ракеты и боеголовки вас тоже не спасут, да и вообще, можете тогда себе сразу яму копать, так как от вашего советского совка мало что останется, увы...
Вам дадут таких пиздов, что вы таких еще не видали за всю вашу историю, вам 2-ая мировая покажется сказкой и песней. Вас ебать будут со всех сторон :D
Скоро вы допиздитесь...

Фильтровать

Пользователи онлайн

Сейчас на форуме нет ни одного пользователя.